top of page

Shanghai

Video Production Services for Shanghi businesses who sell their products in the United States

Shanghi Video production
You may be thinking that it's best to grab someone in Shanghi for Video Production, or that you could never afford a Hollywood level production. Think again. We love working with international companies and making it possible for them to compete in the global marketplace.

If you're selling to the west, you need American actors and Hollywood style production value. We at Brainiac make it easy. Ship us your product, give us an hour of time on the phone to discuss the approach, you then approve the script and cast and you're in motion. Grab a free consultation (you can select a calendly appointment) on the contact page and we'll hop right on with you!

Shanghai
ԱՌԵՎՏՐԵՐ
ԲԱՑԱՏԱՐՆԵՐ
woman riding a bike
Tap Engine Quote
ultra social pack
TIK TOK / SNAPCHAT
ԳԻՐՔ  
ԱՆՎՃԱՐ _  30  ՐՈՊԵ  
ZOOM ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
ՀԵՏ ՔՈ ՏՆՕՐԵՆԸ. 
Zoom icon logo thumbnail
Մեր  ԱՇԽԱՏԱՆՔ.  Ձեր  ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԸ.
bottom of page